Nauka

Ocena dorobku naukowego – wskaźniki bibliometryczne

 • Indeks Hirscha (h-index, index h) – metoda mierzenia osiągnięć naukowych w perspektywie indywidualnego dorobku naukowego autora, na podstawie stosunku liczby cytowań prac tego autora do liczby indeksowanych publikacji. Oznacza on liczbę publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h, np. jeśli współczynnik h=3 oznacza, że wśród publikacji autora znajdują się 3, z których każda była cytowana co najmniej 3 razy.
 • Journal Impact Factor (JIF) – wskaźnik cytowalności czasopisma. Mierzony jako stosunek liczby cytowań uzyskanych w danym roku, przez artykuły opublikowane w czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów opublikowanych w tym samym okresie. Źródłem wskaźnika JIF jest uaktualniana corocznie baza Journal Citation Reports (JCR) tworzona przez Clarivate Analytics. Wykaz JIF za określony rok ukazuje się w połowie następnego roku.
 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper) – wskaźnik wyznaczany w bazie Scopus, który określa cytowalność czasopisma w obrębie danej dyscypliny naukowej i mierzy kontekstowy wpływ cytowań w zależności od ogólnej liczby cytowań w danej dziedzinie. Do obliczenia pod uwagę brana jest liczba artykułów cytujących dane czasopismo w powiązaniu z liczbą pozycji w wykazach literatury.
 • SJR (Scimago Journal Rank ) – podstawą wyliczania wskaźnika są czasopisma indeksowane w bazie Scopus. Określa on prestiż czasopisma na podstawie liczby cytowań, których wartość zależy od jakości czasopism cytujących oraz dziedzina wiedzy, którą reprezentują. Wysokie wartości wskaźnika SJR świadczą o dużym uznaniu i rozpoznawalności w środowisku naukowym. Wartość wskaźnika oraz rankingi dostępne na SCImago Journal and Country Rank.
 • CiteScore – wskaźnik ten określa średnią cytowalność czasopism indeksowanych w bazie Scopus. Określa średnią liczbę cytowań publikacji uzyskanych w danym roku dla publikacji opublikowanych w trzech poprzednich latach. Podstawą do jego obliczenia są wszystkie publikacje z danego okresu: artykuły recenzowane, noty edytorskie, listy do redakcji, erraty, itd. CiteScore jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego.

Bazy i narzędzia do oceny dorobku naukowego

 • Web of Science Core Collection
 • Scopus
  • SciVal – narzędzie służące do analizy dorobku naukowego danych zawartych w bazie Scopus. Zapewnia dostęp do analizy danych ponad 8500 instytucji badawczych z 220 krajów. Do skorzystania z bazy konieczne jest posiadanie osobistego konta na serwerze SciVal, można także korzystać z kont założonych na serwerach Science Direct lub Scopus.
  • Więcej: SciVal. Witamy w społeczności użytkowników SciVal w Polsce
 • Google Scholar Citation – darmowy serwis, który po założeniu profilu, umożliwia autorowi śledzenie cytowań własnych prac oraz automatyczne obliczanie indeksu h. Podstawą wyliczeń są publikacje wyszukane przez Google Scholar.
 • Publish Or Perish – bezpłatny program bibliometryczny, który stanowi nakładkę do Google Scholar i umożliwia, wyliczanie liczby cytowań i indeksu Hirscha. Analizowane są prace dostępne tylko w internecie. Program dostępny na stronie autorki Anne-Wil Harzing – Harzing.com.

Wykazy wydawnictw punktowanych i rankingi

Menedżery bibliografii

Menedżer bibliografii – narzędzie służące do gromadzenia i zarządzania dokumentami (albo materiałami) wykorzystywanymi podczas pisania artykułów naukowych, prac dyplomowych itp.
Programy te umożliwiają m.in.:

 • automatyczne generowanie przypisów i bibliografii załącznikowych wg wybranego stylu
 • dostęp do kilku tysięcy stylów cytowań w jednym miejscu
 • pobieranie opisów publikacji, plików pdf ze stron internetowych, baz danych, katalogów bibliotecznych itp. i tworzenie własnej biblioteki wykorzystywanych materiałów
 • ręczne wprowadzanie własnych opisów wykorzystywanych materiałów
 • współpracę z edytorami tekstu poprzez instalację dodatku plug-in do MS Word lub OpenOffice
 • pobieranie metadanych z baz danych i stron internetowych poprzez instalację dodatku plug-in do wybranej przeglądarki internetowej (Firefox, Chrome, IE)
 • pracę w grupach i dzielenie się własną bazą bibliograficzną z innymi użytkownikami
 • eksport i import danych do innych menedżerów bibliografii.

Wybrane przykłady menedżerów:

 • EndNote Web
  • program dostępny na platformie Web of Science w ramach licencji krajowej w wersji podstawowej (z ograniczeniami)
  • dostępny tylko online
  • wymagana jest rejestracja osobistego konta na platformie WoS.
  • Skrócona instrukcja EndNote
 • Mendeley
  • program wydawnictwa Elsevier
  • bezpłatny w wersji podstawowej (z ograniczeniami)
  • umożliwia pracę na komputerze lokalnie lub online
  • dostęp do sieci naukowców
  • wymagana rejestracja konta, można również korzystać z kont założonych w bazach Scopus, Reaxys czy ScienceDirect.
  • O Mendeley
  • Szkolenie online: Mendeley – zapanuj nad swoją literaturą
 • Zotero
 • Citavi Free
  • bezpłatna wersja ma ograniczenie do 100 plików
  • umożliwia pracę na komputerze lokalnym lub online
  • interfejs w 7 językach m.in. w j. polskim.
  • How can we help?

Identyfikatory naukowca

 • Researcher ID – portal dla naukowców, zintegrowany z platformą Web of Science, umożliwiający zarządzanie publikacjami, komunikację z innymi badaczami, popularyzację dorobku. Po zarejestrowaniu otrzymuje się unikalny alfanumeryczny numer ID, który umożliwia powiązanie publikacji znajdujących się w WoS z profilem autora.
 • Scopus Author ID – unikalny numer zintegrowany z profilem autora w bazie Scopus. Tworzony automatycznie na podstawie min. 2 publikacji autora zarejestrowanych w bazie Scopus. Każdy profil zawiera informacje zebrane na podstawie metadanych publikacji, a także informacje o cytowaniach, współpracownikach i dziedzinach nauki, które są przypisane do czasopism, w których autor opublikował prace.
 • ORCID (The Open Researcher and Contribution ID) – międzynarodowy indywidualny 16-cyfrowy numer identyfikujący jednoznacznie autora publikacji naukowej. Umożliwia połączenie profili Scopus ID oraz Researcher ID i automatyczną wymianę danych. Publikacje nie indeksowane w Scopus czy Web of Science można dodać ręcznie. Identyfikator ORCID będzie pełnił znaczącą rolę w trakcie ewaluacji podmiotów naukowych w 2021r.
  Przydatne linki

Serwisy społecznościowe dla naukowców

 • Academia.edu – amerykański serwis społecznościowy, bezpłatny w wersji podstawowej. Umożliwia  m.in.:
  • utworzenie przejrzystego portfolio
  • udostępnianie opisów prac naukowych lub pełnych tekstów innym użytkownikom serwisu (tylko te do których mamy prawa)
  • dzielenie się własnymi wynikami badań i śledzenie badań innych naukowców
  • monitorowanie zainteresowania publikacjami.
 • Inventorum – pierwszy w Polsce portal społecznościowy dla przedsiębiorców i naukowców, uruchomiony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Oferuje m.in.:
  • współpracę i nawiązywanie kontaktów między biznesem a nauką
  • dostęp do innowacji, projektów i ekspertów
  • powiadomienia z zakresu obszaru zainteresowań.
 • ResearchGate – bezpłatny serwis społecznościowy dla naukowców umożliwiający m.in.:
  • założenie profilu
  • stworzenie sieci kontaktów na podstawie danych podanych podczas rejestracji
  • wymianę informacji, komentowanie
  • wspólną pracę nad projektami
  • udział w wirtualnych grupach  dyskusyjnych
  • śledzenie statystyk wejść na profil, pobrań, cytowań oraz odsłon.

Instytucje i stowarzyszenia

Serwisy naukowe i inne polecane zasoby

 • Forum Akademickie – ogólnopolskie czasopismo informacyjno-publicystyczne wydawane od 1993 r. Miesięcznik zajmuje się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego.
 • Google Patent – wyszukiwarka patentów polskich i zagranicznych uruchomiona 14 grudnia 2006 r.
 • Google Scholar – wyszukiwarka naukowa, która przeszukuje zasoby o charakterze naukowym (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty). Wskazuje także informacje o liczbie cytowań danej publikacji.
 • Nauka Polska – serwis tworzy Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Zawiera następujące bazy (od 1990 r.): Badania , Ludzie nauki , Instytucje , Targi, wystawy i konferencje.
 • Nauka w Polsce – największy, ogólnodostępny serwis informacyjny poświęcony polskiej nauce. Głównym zadaniem jest upowszechnienie wiedzy o dokonaniach polskich naukowców i popularyzowanie ich osiągnięć. Serwis istnieje od 2004 r.
 • Platforma Otwartej Nauki – centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy. Ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia, umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych. Zasoby udostępniane w serwisach Platformy Otwartej Nauki to polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz różnego rodzaju prace naukowe – przede wszystkim artykuły – deponowane przez ich autorów (Repozytorium CeON).
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) – portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych.
 • POL-on – Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym uruchomiony w październiku 2011 r. Najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym.
 • Wirtualna Biblioteka Nauki – udostępnia światowe zasoby wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich oraz naukowych. Jest dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowana w większości przez ICM UW.

Otwarty dostęp (OA)

Dane badawcze

Zakup książek ze środków wydziałów

 • książki zakupione ze środków wydziału (grantów lub innych funduszy) powinny być wprowadzone do księgozbioru BG. W tym celu należy, oryginał faktury wraz z książkami i informacją o źródle finansowania dostarczyć do Sekretariatu BG PBŚ, pok. B7 bud. RCI
 • po nadaniu sygnatury faktura zostaje wprowadzona przez pracownika biblioteki do systemu DocuSafe i przekierowana do jednostki, która książki zakupiła. Oryginał faktury przekazywany jest do Kwestury
 • opracowane książki oczekują w Wypożyczalni BG, można je wypożyczyć na indywidualne konto biblioteczne pracownika
 • zgodnie z Regulaminem (§5, p. 3, pp. 1) okres wypożyczenia dla pracowników Politechniki wynosi nie dłużej niż 1 rok, a dla książek zakupionych z grantów nie dłużej niż 3 lata.
 • pracownicy BG PBŚ służą pomocą w zakupie książek. Przed dokonaniem zakupu, zaleca się sprawdzenie zasobów BG PBŚ (katalog, e-zasoby).
 • Kontakt:
  Renata Borońska
  rboronska@pbs.edu.pl
  tel. 52 340-8060

BIBLIOTEKA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl